Lyutaya Atletika

Lyutaya Atletika cover art

Soundtrack

Intro: 
The B-52's - Rock Lobster
Yura Renov: 
Eminem - My Mom
Maxim Laptev: 
Amon Duul II - Yeti Talks To Yogi (Improvisation)
Sasha Ribakov: 
?
Friends: 
The Crimson Idol - Chainsaw Charlie
Kuznecov, Ivanov & Blazhenkov: 
The Invisible Band - Sing
Dima Derkach: 
The Rob Swift - The Holy Trinity
Credits: 
Otis Taylor - Right Said of Heaven